. Ma Taksony napja van.
A Hiteles Mozgalomnak írt OBH válasz
2013-03-03 07:41:14
A Hiteles Mozgalomnak írt  OBH válasz

A Hiteles Mozgalomnak írt OBH válasz

 

2012. 02. 6-án adtuk hírül, hogy a Hiteles Mozgalom egyik alapítója közérdekű kérdéseket tett fel  az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Elnökének, dr. Handó Tündének. A kérdések az  adósperekben ítélő bíráknak a szakképesítésével  voltak kapcsolatosak, firtatva  az állam felelősségét  is.


Szó szerint olvashatják a legújabb  levélváltást:
 

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
BÍRÓSÁGI FŐOSZTÁLY
BÍRÓSÁGI IGAZGATÁSI OSZTÁLY
12.552-2/2013. OBH

 

Dudás Anna
hitelesmozgalom@gmail.com


Tisztelt Asszonyom!
Beadványával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
1. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) alapján a bíró szolgálati viszonya kinevezéssel jön létre, a bírót a köztársasági elnök nevezi ki. Magyarországon bíróvá az a harmincadik életévét betöltött személy nevezhető ki, aki magyar állampolgár, cselekvőképes, egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik, a jogi szakvizsgát letette, vállalja, hogy vagyonnyilatkozatot tesz, továbbá a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján a bírói hivatás gyakorlására alkalmas.
Amennyiben a bírónak különleges szakértelemre van szüksége egy ügy eldöntése szempontjából, úgy az eljárási törvények (polgári perrendtartásról és a büntetőeljárásról szóló törvény) lehetővé teszik az adott szakkérdésben jártas (igazságügyi orvos-szakértő, műszaki szakértő, könyvelő szakértő, stb.) szakértő kirendelését is.
A tárgyaló bíráknak a szakmai ismereteik szélesítése és a változások megismerése céljából rendszeresen képzéseken kell részt venniük, melyek az Országos Bírósági Hivatalon belül működő Magyar Igazságügyi Akadémián folynak; emellett a bírók nagy része másoddiplomával is rendelkezik a jogi végzettségen túl.


2. A bíróság a függetlenség és pártatlanság elve miatt nem választhat az ügyfél számára jogi képviselőt, illetve személyéről sem hozhat döntést. Az ügyfeleknek az eljárás minden szakaszában lehetőségük van arra, hogy megfelelő szakmai tudású és jártasságú


3. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyértelműen szabályozza az igénybe vehető jogorvoslatok rendjét, így lehetőséget ad a feleknek arra, hogy az általuk sérelmesnek tartott bírósági határozattal szemben mind rendes (fellebbezés), mind rendkívüli (perújítás, felülvizsgálat) jogorvoslati lehetőséggel éljenek.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) alapján a Kúria elbírálja a felülvizsgálati kérelmeket, valamint jelentős szerepet tölt be az ítélkezés egységességének megteremtésében, ennek folytán a bíróságokra kötelező jogegységi határozatokat hoz, feltárja a bíróságok ítélkezési gyakorlatát, elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket tesz közzé. Felhívom a figyelmét a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjainak összefoglalóira, melyeket a www.kuria-birosag.hu internetes oldalon érhet el.


4. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. IM rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, mely szerint a bíróság elnökének, mint igazgatási vezetőnek háromhavonta felül kellene vizsgálnia a folyamatban lévő ügyeket; a bírói függetlenség elvéből következően pedig a bírák nem utasíthatók, döntésüket a hatályos jogszabályok és legjobb tudásuk alapján pártatlanul kell meghozniuk.


5. Tájékoztatom, hogy amennyiben valakinek sérelmére bűncselekményt követtek el (legyen az elkövető akár egy hitelintézet, vagy magánszemély), úgy a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény alapján lehetősége van arra az érintett állampolgárnak, hogy a lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon, vagy ügyészségen feljelentést tegyen.


6. A Bszi. 65. §-a alapján az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírói függetlenség alkotmányos elvének megtartásával ellátja a bíróságok igazgatásának központi feladatait, valamint a költségvetési törvény bíróságokról szóló fejezete tekintetében a fejezet irányító hatásköreit és felügyeletet gyakorol az ítélőtáblák és a törvényszékek elnökeinek igazgatási tevékenysége felett.


Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásáról szóló 10/2012. utasítás 1. § (2) bekezdése alapján a szabályzat nem vonatkozik a bíróságok azon döntéseire és eljárási cselekményeire, amelyek a rendes és rendkívüli jogorvoslati eljárásban vizsgálhatók felül. Ugyanezen utasítás 3. § (2) bekezdése szerint nem minősül panasznak a jogerősen elbírált és még el nem bírált ügyben benyújtott kérelem, amelynek elintézése – tartalmából következően (pl.: soronkívüliségi kérelem, kizárási kérelem, fellebbezés, perújítási kérelem, eljárás elhúzódása iránti kifogás) – az adott ügyben alkalmazandó jogszabályok alapján az eljáró bíróság hatáskörébe tartozik. A törvény az Országos Bírósági Hivatal elnöknek nem ad felhatalmazást arra, hogy a pereket, ügyeket illetően a bíróságok eljárásába beavatkozzon, döntéseit és határozatait felülvizsgálja, vagy ezekről véleményt nyilvánítson, illetve folyamatban lévő, vagy befejezett ügyben bármilyen felvilágosítást adjon.


7. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 9. §-a alapján azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket a törvény nem szabályoz, a polgári perrendtartásról szóló törvényt kell alkalmazni. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 11. §-a alapján a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. Amennyiben a végrehajtási eljárás során kilakoltatásra kerül sor és kiskorú gyermek is van, úgy a bírósági végrehajtónak kötelessége a gyámhatóság képviselőjét értesíteni a gyermek veszélyeztetettségéről, ez a gyakorlatban ténylegesen működik. A végrehajtási eljárásokba a gyermekek jogaival – védelmével foglalkozó képviselőt a jelenlegi szabályozás alapján bevonni nincs lehetőség, ezzel kapcsolatos jogszabály-módosítós javaslatát a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak célszerű megküldenie. A felvetését az Országos Bírósági Hivatalon belül működő Végrehajtási Munkacsoportnak és a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatásért Munkacsoportnak megküldöm, mivel a felvetett probléma valóban mielőbbi megoldást igényel.


Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.


Budapest, 2013. március 1.
Üdvözlettel:
dr. Hildenbrandné dr. Balogh Olga s.k.
mb. főosztályvezető

============================

 

 

Fa: Hiteles Mozgalom

Dudás Anna,
Ctt: Dr. Hildenbradné Dr. Balogh Olga mb. főosztályvezető, OBH
Ügyszám: 12.552-2/2013. OBH


TISZTELT MB. FŐOSZTÁLYVEZETŐ ASSZONY!


Köszönettel megkaptam szíves tájékoztatását, ám azt maradéktalanul tudomásul venni nem áll módomban. Nem áll módomban, hiszen azokat a jogszabályi hivatkozásokat pontosan és maradéktalanul ismerem, melyet számomra volt szíves megküldeni. Az Elnök Asszonyhoz írt megkeresésem tartalmára ezek a jogszabályi hivatkozások választ egyáltalán nem adnak.


Nem adnak, hiszen hiába léteznek, és volna kötelező a bírósági eljárások folyamán betartani, a gyakorlat azt mutatja: nem tartják be, és nem is veszik figyelembe ezt a bírósági eljárások során. Ez adta az Elnök Asszonyhoz írt megkeresésem alapját. Tisztelettel megkérem hát arra, engedje meg, hogy végezhessem érdekvédelmi tevékenységemet, és járuljon hozzá ahhoz, hogy az elnöki álláspontot az előző megkeresésemben feltett kérdéseimre megismerhessem. Ha és amennyiben a megkeresésemet nem áll módjában a megkeresés valódi címzettjéhez, Dr. Handó Tünde Elnök Asszonyhoz továbbítani, tisztelettel kérem, magyarázza meg ennek okát.


Kérésem további indoka az: megkeresésem csak a bevezető része volt a további, és részletesebb kérdéseim feltevésének. Kérem, ne vegye támadásnak megkereséseimet, nem támadni szeretnék. Csupán tisztán szeretnék látni abban, mi lehet az oka annak, hogy az általam már az előzőekben is megfogalmazott kérdéseket fel kellett tennem? Hiszen fel kellett tennem, mert azokat a jogszabályhelyi hivatkozásokat, melyet említett válaszában, ezek szerint csak az érdekvédők ismerik, az eljáró bírák nem.
Sajnos, vannak olyan releváns tények, amelyet tudomásul kell és szükséges venni ahhoz mindannyiunknak, hogy a mulasztásokat orvosolni, a hibákat kijavítani lehessen.


Tisztelettel kérem, legyen ebben a segítségemre, és előző megkeresésemet, melyre volt szíves válaszolni, szépen kérem, jutassa el az Elnök Asszonyhoz!


Megköszönve szíves fáradozását, maradok tisztelettel:


Dudás Anna
Hiteles Mozgalom
2013. március 1.

Utoljára frissítve: 2013-03-03 14:31:05

További híreink
Orbán Viktor megkapta az Állami Barátság Érdemrend első fokozatát Kazahsztánban – meleg, elvtársi légkörben
A kitüntetést Asztanában Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnöktől.
2023-11-03 10:49:59, Hírek, Fókuszban Bővebben
Mesterséges intelligencia süti a kiflit Debrecenben
Magyarországon elsőként mesterséges intelligencia (MI) támogatásával fejlesztett sütőipari termékekkel jelennek meg a piacon a Hajdúsági Sütödék-csoport leánycégei - jele...
2023-11-03 10:49:57, Hírek, Fókuszban Bővebben
Iványi Gáborékat megfojtja az Orbán-kormány, de szlovén focicsapatra jut bő félmilliárd
570 millió forintot ad a kormány egy szlovén másodosztályú focicsapatnak. Az NK Nafta 1903 a futballakadémiája fejlesztésére kapja a jelentős összegű támogatást.
2023-10-15 10:32:13, Hírek, Fókuszban Bővebben

Hozzászólások

Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
Már jó ideje végett ért a 3-as metró felújítása, amellyel egy időben a környék néhány villamos és autóbuszjára...
Bővebben >>