. Ma Virgil napja van.
Nyílt levél Semjénhez
2012-11-05 21:46:54
Nyílt levél Semjénhez

Nyílt levél Semjénhez

Az AGYVELŐ – A GYermekek Védelmében ELŐre Csoport a KDNP elnökének, dr. Semjén  Zsoltnak közérdekű kérdéseket tett fel nyílt levélben. A kegyetlen bűncselekmény áldozatául esett  11 éves Szita Bencével összefüggésben hivatkozik a családon belüli erőszakkal kapcsolatos civil kezdeményezésre, mely a Büntető Törvénykönyv módosítását indítványozta, és amely civil kezdeményezést a parlament elutasított.


"Tisztelt Dr. Semjén Zsolt Úr!

Engedje meg, hogy az AGYVELŐ – A GYermekek Védelmében ELŐre Csoport nevében, mint alapító, közérdekű kérdéseket intézhessek Önhöz, az Ön által képviselt eszmékkel, valamint politikai döntésekkel kapcsolatban.

Mint már Ön is értesülhetett a híradásokból, egy 11 éves fiúgyermeket, Szita Bencét nevelőanyja különös kegyetlenséggel, előre kitervelten megölte. Ezzel együtt arról is rendelkezhet információval, hogy a Büntető Törvénykönyv módosításáról szóló parlamenti ülésnapon elutasították azt a civil kezdeményezést, mely azt kérte Öntől is, mint keresztény lelkületű politikustól, hogy a családon belüli erőszak külön fogalmi kategóriaként, jóval súlyosabban szankcionálva a tettet, kerüljön szabályozásra a gyermekek és nők ellen elkövetett, büntetendő cselekmények között. A politikusokat olyan mértékben nem érdekelte a családon belüli erőszak témája, hogy magát a napirendi pontot hajnali 3 órára tűzték ki megtárgyalásra, mely időpontban alig volt olyan politikus a Parlamentben, aki megjelent volna, ahhoz, hogy e fogalmat érdemben és teljes mélységében tárgyalni, vitatni tudta volna.

E nem éppen keresztényi hozzáállásnak jelenleg újabb gyermekáldozata van.

Miért vonom össze a politikusi/jogalkotói hanyagságot és egy ártatlan gyermek halálát? Azért, mert nincs elrettentő példa a gyermekgyilkosok és a gyermekgyilkos szülők előtt. Nemes egyszerűséggel maximum 5 éves börtönbüntetést kapnak csak, azt is általában felfüggesztve. Nem tárgyalják a bíróságok soron kívül a gyermekek sérelmére elkövetett cselekményeket, ezzel együtt az is jellemző, hogy a gyermekek jogait, és a családon belüli létezésüket nem védik a törvények külön, és kiemelten – mint ahogyan azt a gyermekek megérdemelnék, és mint ahogyan azt a Nemzetközi Egyezmények (melyet Magyarország már 1991-ben ratifikált) előírnák a számukra. Tehát kijelenthető: a politikusaink unott és érdektelen hozzáállásának köszönhetően a családon belüli erőszak, és a gyermekek sérelmére, családon belül elkövetett cselekmények büntetlenül maradnak, ma, Magyarországon.

 

Hány gyermeknek kell még meghalnia a saját szülője kezétől ahhoz, hogy úgy a keresztény lelkületű, mint az egyéb beállítottságú politikusaink tegyenek végre valamit az érdekükben?

 

A Központi Statisztikai Hivatal nem készít jelentéseket arra vonatkozóan, évente hány gyermek esik áldozatul a pszichés bántalmazástól kezdve a fizikai erőszakig – esetleg halálig – terjedő skálán, Magyarországon. Így arról sem rendelkezik kutatási eredményekkel, hogy a cselekményeket elkövető szülők/rokonok milyen mértékű büntetést kapnak, és azt a tett elkövetésétől számítva mikorra ítéli meg számukra a bíróság. Arról sem rendelkezik nevezett hivatal kutatási eredményekkel, hány, saját gyermekét megölő szülő szabadul felfüggesztett büntetéssel, évente. Arról sem létezik kutatási eredmény, hány, gyermekét bántalmazó/elhanyagoló/kényszerítő szülőtől a tette ellenére nem vonják meg a szülői felügyeleti jogát. Nincs kutatási eredmény annak vonatkozásában sem, milyen hatékonysági mutatóval működik napjainkban Magyarországon a gyermekvédelmi jelzőrendszer.

A statisztikai mutatók esetében, a fentiek alapján tehát csak az MTI-Sajtóadatbank és az ÁNTSZ nem teljes és nem részletes adatbázisaira támaszkodhatunk. Ezek alapján 2010 óta nem készült még csak részleges felmérés sem a gyermekbántalmazás témájában. 2010-ben fizikailag 2 391, míg pszichikailag 4 571 gyermeket bántalmaztak, szexuális bántalmazástól 240 gyermek szenvedett akkor, Magyarországon. Hangsúlyozom, ezek csak részleges, és igen régi adatok. Hazánkban évente 30 gyermek hal meg bántalmazás és elhanyagolás következtében. Emellett 2010-ben 50 fiatal vetett véget önkezével életének, és a becslések szerint tízszer ennyien vannak, akik öngyilkossággal próbálkoztak sikertelenül, csak azért, hogy meneküljenek a bántalmazások elől. Emellett 2010-ben 7 496 gyermek eltűnését regisztrálták, akik menekültek az őket sanyargatók elől. A menekülők között a 14 év alatti korosztály létszáma 1 788 gyermek volt az akkori rendőrségi nyilvántartások adatai alapján.

 

Tisztelt Elnök Úr!

A százezer gyermekre jutó bántalmazás, illetve elhanyagolás miatti halálesetek számát tekintve hazánk a 23. helyet foglalja el az összesített OECD listán. A bántalmazás sok esetben a gyermek halálához, öngyilkosságához, illetve eltűnéséhez vezet. A statisztika azt is bizonyítja: minden nap 8 gyermeket bántalmaznak, havonta pedig 2 gyermeket vernek agyon.

Az UNICEF a gyermekbántalmazások gyakoriságát és súlyosságát tekintve hazánkat a világ legveszélyesebb helyei között tartja számon. Magyarországon még arra sem figyel oda a „gyermekbarát igazságszolgáltatás”, és az Önök „családbarát” kormánya, hogy a gyermekeket bántalmazó elkövetőknek két kategóriája van: 1. az aktív elkövető: aki bántalmaz és sérülést okoz, és 2. a passzív elkövető: aki nem védi meg a gyermekét, illetve elhanyagolja őt. Kérdésem ezért az: Tervezi-e a KDNP olyan jogszabály módosító javaslat benyújtását, mely e két kategóriát önállóan büntetni rendelné?

A honlapjukon található, pártjukról szóló információknál Önök a következőkre hivatkoznak: „A Kereszténydemokrata Néppárt a magyarországi rendszerváltoztató pártok egyike, a keresztény értékek legfőbb képviselője a magyar politikai életben.” E kijelentés után talán joggal teszem föl a kérdést: A keresztény értékek rendjébe beletartozik az is, hogy a keresztény politikusaink fejet hajtsanak (ezáltal engedélyezzék és elnézzék) a családon belüli erőszak, és a bántalmazott gyermekek sorsa előtt? Tekintettel arra, hogy nem szavazták meg a családon belüli erőszak fogalmi kategóriájának a Büntető Törvénykönyvbe helyezését, és a cselekmény szankcionálásának szigorítását.

Bemutatkozásukat így folytatják: „Példakánt említhetjük, hogy a párt fellép az abortusz, és az euthanázia propagálása, … a hagyományos családmodell tudatos rombolása ellen.” – Felvetődik a gondolat, hogy a hagyományos családmodellbe nem csupán a szülők gyermekek részéről történő tisztelete, és megbecsülése, hanem a szülők gyermekeik iránt tanúsított feltétel nélküli szeretete, és biztonsága is hozzá tartozik. Önök azzal, hogy a családon belüli erőszakot nem veszik tudomásul, pontosan az Önök által oly nagy hévvel hirdetett hagyományos családmodell ellen tevékenykednek. Önök küzdenek az abortusz ellen, mert megítélésük szerint ez keresztény cselekedet. Az is, hiszen védeni kell a meg sem született gyermek életét. Jogos tehát a következő kérdésem: Ha már megszületett egy gyermek, ő nem érdemel keresztényi védelmet családon belül? A KDNP miért kizárólag csak a meg sem született élet védelmével foglalkozik, miközben a már megszületett életet nem védi?

A honlapjukon található hitvallásukat a következőképpen fogalmazzák meg: „A jövő Európája hitből és erkölcsből épülhet. ..”  - Keserű szájízzel teszem föl hát kérdésemet: A KDNP hogyan beszélhet tiszta lelkiismerettel hitről és erkölcsről akkor, amikor szemet huny a bántalmazott gyermekek sorsa fölött?

 

Tisztelt Elnök Úr!

Számomra, mint ahogyan az Ön számára is, a Biblia nem ezt tanítja a kívánatos és erkölcsös keresztényi cselekedetekről, mint amit az Ön pártja a gyakorlati politikai életben elkövet. A család nem egy konzervatív ideológia, nem elsősorban a kormányon lévők támaszául szolgál, bár Önök így használják e fogalmat. A család Istentől való, Isten akarata, és az ő áldása alatt kellene, hogy álljon. Ha mint nép, és Ön, mint politikus, lábbal tapossuk a családot, Isten akarata ellen lázadunk.

Mindig is voltak családi viszályok, mint azt a Biblia is említi már (Káin által Ábelen elkövetett testvérgyilkosság, Ábrahám és Lót közötti konfliktusok, de említhetjük Jákobot és Ézsaut, vagy Józsefet és testvéreit is). Maga Jézus Krisztus is családban nőtt fel, erről a Példabeszédek 17,6 is beszél. Már az Ószövetségben ismert a generációs szerződés, mely szerint a szülők gondoskodnak a gyermekekről, majd később a gyermekek a szülőkről. Egy olyan korban, amelyben még nem volt modern szociális törvényhozás, ez a szokásjog jelentette az alapvető életbiztosítást. Korunkban már van – igaz felettébb hiányos – jogalkotás, a családon belül, a gyermekek életét és testi épségét gyakorlatilag mégsem védik, illetve a terhükre elkövetett cselekményeket mégsem szankcionálják a megfelelő mértékben. A KDNP azzal, hogy e jogalkotói hiányosságot nem propagálja pótoltatni, vét a Biblia rendelkezései, tanításai és elvárásai ellen. Hogyan nevezhetik magukat keresztény lelkületű politikusoknak úgy, hogy az elmélet és gyakorlat között ne tátonghasson hazugság? …

A család már az Ószövetségben az ép társadalom stabilitásának alapja volt. Itt az ember kicsiben megtanulta a szociális kapcsolatok megélését, a viszályok elsimítását, a tapintat és figyelmesség gyakorlását. A család volt a gyermek tanpályája, hogy később meg tudjanak állni a saját lábukon. Ép családok nélkül már akkor sem létezhetett ép állam. Napjainkban politikusaink nem figyelnek a Biblia tanítására, ezzel együtt a család szerepére egy gyermek életében. Ez elnézhető azoknak, akik nem vallják nagy hangon a keresztény eszmék hirdetését, mint Önök. Napjaink gyermekei sanyargatva vannak, családon belül. E reménytelen állapotot meg tudnák szüntetni azzal, ha elrettentéssel szolgálna ezen gondatlan és felelőtlen szülői cselekedetekhez a magyar büntetőjogi szabályozás. Ám Önök ezt elmulasztják, annak ellenére, hogy vezető keresztények. …

A Biblia üzenete tehát összességében világosan mutatja: Isten teremti meg a család rendjét. A család az ő különleges védelme és áldása alatt áll. Aki a családnak árt, az a társadalom központi sejtjét pusztítja el. A KDNP azzal, hogy nem vesz tudomást a családon belüli erőszakról, a gyermekek sérelmére elkövetett szülői cselekedetekről, Isten akarata ellen vét, és Isten akaratával szembemenően végzi politikai/jogalkotói tevékenységét. Pedig a családnak, ezzel együtt a gyermekek életének és sorsának korunk prioritási skáláján egészen elől kellene állnia.

A családi élet alapja az egymás iránti tisztelet, a szeretet, a bizalom a gyermek és szülők iránt, és a felebarát javáról való gondoskodás. Őszintén remélem, és bízom abban, hogy a KDNP politikusai nem csupán a választások okán gondoskodnak felebarátaikról. A KDNP politikusainak ugyanis Magyarország gyermekei is a felebarátaik, nemde?

 

Tisztelt Elnök Úr!

Az apákat felszólítja a Biblia, hogy a maguk háza népét jól vezessék (1 Timoteus 3,4 és 12), a gyermek érzéseit ne sértsék meg meggondolatlanul (Efezus 6,4a, Kolossé 3,21), valamint az 5 Mózes 4,9 felszólítja az apákat arra, hogy a törvény minden részét adják tovább gyermekeiknek, unokáiknak. Korunk apái mit adhatnak tovább? Önök milyen példát mutatnak számukra? Önök ugyanis nem csupán keresztény lelkületű politikusok, hanem keresztény vallású apák is, akik követendő példaként állnak országunk apái és családjai előtt. Ha az emberek azt látják, hogy ebben az országban nem érdemel büntetést a gyermekek sanyargatása, és kínzása, így nem is fognak foglalkozni azzal, hogy a gyermekeikkel szemben elkövetett cselekményeiknek súlya van. Hiszen jelenleg az a törvény van érvényben: bántsd és sanyargasd a gyermekedet bátran, hiszen megteheted, országunk jogalkotó politikusai sem tesznek ez ügyben semmit, így neked sincs felelősséged abban, ha a gyermeked, tetteid következtében vagy meghal, vagy örök életére testi-, illetve lelki nyomorékká válik. A bántalmazott gyermekek pedig a későbbiekben egy eltorzult társadalom alapjait, gyökerét fogják adni.

Önök ezzel, illetve ezekkel a következményekkel nem törődnek akkor, amikor nem harcolnak azért, hogy a gyermekek jogait, és a gyermekek védelmét szolgáló rendelkezéseket beültessék az egyetlen erre szolgáló jogszabályi rendelkezésbe, nevezetesen a Büntető Törvénykönyvbe.

Talán ott lehet a hiba, hogy a Biblia kizárólag a gyermekek szülők felé való felelősségéről, és kötelezettségeiről beszél, a szülők gyermekeik felé teljesítendő feladatairól és büntetéseikről pedig alig ejt szót. Például: szülőket nem szabad házukból elkergetni (Példabeszédek 19,26), meglopni (Példabeszédek 28,24), gyalázni vagy megverni (2 Mózes 21,15.17). A gyermekek tehát ezeket a szüleikkel szemben nem tehetik meg, a szülők viszont – korunk hiányos jogalkotásából adódóan – mindezt nyugodt szívvel megtehetik gyermekeikkel szemben.

Szita Bence 11 éves volt. A Szita Bencék pedig különböző életkorúak voltak, kiknek elvették, vagy megnyomorították életét a saját szüleik, rokonaik. A Biblia azt mondja: az ember teste a Szentlélek temploma (1 Korinthus 6,19-20), a fiatal teste is. Korunk jelenében politikusaink nem, csupán az angyalok védik a gyermekek testi- és lelki épségét.

Igaz, a Sátán is angyal volt. …

Az Úr angyalainak feladata: Isten dicsérete és imádata, parancsolatainak végrehajtása, hívő emberek szolgálata, különösen a gyermekek képviselete, védelme.

 

Tisztelt Elnök Úr!

Szépen kérjük Önöket, váljanak Önök, mint keresztény lelkületű politikusok és jogalkotók a gyermekek védő angyalaivá, és számoljanak le a Sátán seregével.

Kérem Önt arra, ha ideje engedi, válaszoljon nekünk e levélben megfogalmazott és feltett kérdéseinkre. Ezzel együtt kérem Önt arra is, legyen szíves elmagyarázni számunkra azt a jogalkotói/politikusi hozzáállást is, mely megengedte és eltűrte Önöknek azt, hogy az 1991 óta eltelt 21 év alatt a Kereszténydemokrata Néppárt ne tegyen semmit a gyermekek kimerítőbb és mélyrehatóbb védelme érdekében ebben az országban.

(Tekintettel arra, hogy hazánkban nincs halálbüntetés, így a kulcsi családirtó sem fog várhatóan börtönbüntetést kapni, kényszergyógykezelésre ítélik majd, a XII. kerületi családirtó pedig, bár 2008 októberében  végzett brutális kegyetlenséggel feleségével és kislányával, a mai napig szabadlábon van, ítélet hiányában és otthonában, várhatóan őt sem büntetik tettéért, mivel azt munkahelyi stresszel magyarázza. Kijelenthető tehát, hogy Magyarország politikusai, élen a kormányzó KDNP-vel nem akar tenni semmit az igazságszolgáltatás jogalkalmazói gyakorlatának ilyen fokú elnézéseivel szemben, ha a gyermekeiket és családtagjaikat meggyilkolók cselekményeiről van szó.)

 

Remélve válaszát maradok tisztelettel:

 

                                                                                         Dudás Anna (Doody) alapító, AGYVELŐ Csoport

                                                                                                      

2012. november 5."

 

 

 

Utoljára frissítve: 2012-11-05 21:57:10

További híreink
Hetvenen túl ismét összeveszett Szörényi, a Bródy
Szörényi Levente teljes mellszélességgel kiállt a kormány hivatalos irányvonala mellett, elítélte az SZFE hallgatóit „felbujtó” tanárokat és a mellettük kiálló Bródy Jáno...
2020-11-20 21:25:36, Hírek, Fókuszban Bővebben
A „nyóckerből” a budai várba - a konzervatív kormánysajtós liberális lazasággal szerzett lakást
Rákay Philip és felesége lakáscsere útján jutott hozzá egy 60 négyzetméteres, kétszobás bérlakáshoz a Bécsi kapu téren egy műemlék épületben, amit néhány éve 70 millió fo...
2020-10-04 13:51:37, Hírek, Fókuszban Bővebben
Budapest díszpolgára lett Demszky Gábor és Tarlós István
„Felkapta a fejét” a közvélemény annak hallatán, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a város rangos kitüntetését adományozná elődeinek. Mára a terv megvalósult. Tarlós ...
2020-10-01 20:02:27, Hírek, Fókuszban Bővebben

Hozzászólások

Oldal tetejére
Ezt olvasta már?
Meg nem határozott időre megáll a Vadhajtások.hu hírszolgáltatása, állítólag rajtuk kívül álló okok miatt kell...
Bővebben >>